แบบประเมินออนไลน์ 
ความพึงพอใจของระบบ E-learning คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ
2. ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปเสนอใช้เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของระบบ
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
4. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
5    หมายถึง     ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4    หมายถึง     ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3    หมายถึง     ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2    หมายถึง     ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้
1    หมายถึง     ความพึงพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา
2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
      สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
    คณะเทคโนโลยีการจัดการ
    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อที่ รายการ เกณฑ์ระดับระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
  ด้านประสิทธิภาพของระบบ          
  1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
  2 การกำหนดรูปแบบของระบบถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ
  3 การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก
  4 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้
  5 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว
  6 ระบบสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้
  7 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  8 ความสามารถของระบบรองรับการทำงานในปัจจุบันได้
  9 สามารถลดขั้นตอนการทำงานจากระบบเดิมได้
  10 สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้
  ด้านการดำเนินการระบบ          
  1 การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย
  2 เมนูหลักครอบคลุมการทำงาน
  3 เมนูย่อยครบถ้วนตามขั้นตอนการทำงาน
  4 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน
  5 การกรอกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  6 การแก้ไขข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  7 การบันทึกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  8 การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ
  9 การพิมพ์รายงาน ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  10 การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว
 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม