สรุปผลแบบประเมินออนไลน ระบบ E-learning คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ ตำแหน่ง ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
1 ผู้บริหาร 0.00 %
2 อาจารย์ 4.82 %
3 เจ้าหน้าที่ 2.41 %
4 ผู้ดูแลระบบ 1.20 %
5 นักศึกษา 91.57 %
  ผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ จำนวน 83 คน                  คิดเป็น   100%

ลำดับ หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
1 สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
2.41 %
2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 10.84 %
3 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 86.75 %
4 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย 0.00 %
5 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร 0.00 %
  รวม  100%

ข้อที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
(คะแนนเฉลี่ย  เต็ม 5 คะแนน)
ด้านประสิทธิภาพของระบบ  
1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 4.84
2 การกำหนดรูปแบบของระบบถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 4.81
3 การใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก 4.66
4 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ 4.84
5 การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว 4.76
6 ระบบสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งานได้ 4.78
7 การรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.78
8 ความสามารถของระบบรองรับการทำงานในปัจจุบันได้ 4.83
9 สามารถลดขั้นตอนการทำงานจากระบบเดิมได้ 4.88
10 สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ 4.83
  คะแนนเฉลี่ย  4.80
ด้านการดำเนินการระบบ
1 การเข้ารหัสเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย 4.61
2 เมนูหลักครอบคลุมการทำงาน 4.83
3 เมนูย่อยครบถ้วนตามขั้นตอนการทำงาน 4.83
4 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน 4.83
5 การกรอกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.78
6 การแก้ไขข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.78
7 การบันทึกข้อมูล ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.76
8 การเรียกรายงานได้ตรงตามความต้องการ 4.83
9 การพิมพ์รายงาน ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.80
10 การออกจากการใช้งานสะดวกรวดเร็ว 4.92
  คะแนนเฉลี่ย  4.80